اطلاعات پایه

وضعیت تاهل

وضعیت سربازی

سابقه اشتغال

موقعیت شغلی اول


موقعیت شغلی دوم


موقعیت شغلی سوم

اطلاعات دوره ها (زبان)

دوره هایی که گذرانده اید :
افزودن دوره دیگر
افزودن دوره دیگر
افزودن دوره دیگر
افزودن دوره دیگر
تسلط شما به زبان های خارجی :
افزودن زبان دیگر
افزودن زبان دیگر
افزودن زبان دیگر
افزودن زبان دیگر

سابقه کیفری

اطلاعات بستگان

مشخصات پدر

مشخصات مادر

مشخصات همسر

توانایی های فنی


با کدام یک از تجهیزات حفاظت الکترونیک آشنایی دارید ؟

آیا سابقه مدیر پروژه ای داشته اید ؟

سوابق خود در حوزه فنی دوربین های مداربسته در پروژه های مختلف را بیان کنید:

پروژه اول

پروژه دوم

پروژه سوم

لیست ابزار فنی موجود خود را درج کنید:

وسایل ایاب و ذهاب

آیا امکان ماموریت خارج از شهر را دارید ؟

مرحله بعد

حقوق درخواستی


حقوق ماهانه درخواستی (تومان)

تایید نهایی
1
2
3
4
5
6
7
8