مروزه مزایای استفاده از سیستم های دوربین مدار بسته و کارایی های آن در موارد مختلف امور کاری دیگر بر هیج کس پوشیده نیست. یکی از موارد فوق العاده مهم که در وجود یا عدم وجود سیستم دوربین مدار بسته در یک محیط اداری مطرح است، ایجاد امنیت و بازدارندگی بزرگی است که بعد از پیاده سازی این سیستم در یک مجموعه به وجود می آید. این که هم کارکنان و هم مراجعه کنندگان بدانند اعمال و رفتار آنها مدام در حال ثبت است، کاملا بدیهی است که همه از برخی اعمال که ممکن است باعث تضعیف موقعیت کسب و کار گردد اجتناب کنند. این بدان معنی است که بسیاری از اعمالی که در محیط کسب و کار نباید انجام شوند به علت بازدارنگی بالایی که وجود سیستم های دوربین مدار بسته به وجود می آورند، از ابتدا انجام نخواهند شد.