میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و امام جعفر صادق (علیه السلام) مبارک باد

مـــــژده ایــ ـدل کــه مـهــیــن آیـت یــزدان آمــد مــشــعــل راه خـدا خـتــم رســـولان آمـد تـا زنـــده پـــرچـــم تــوحـیــد بـهـر بـــام و دری بـهـر نــابـودی اصــنـــام شــتــابـان آمــد مـسـلـمـیـن را بـده از قـول خــــداونـــد نــویـــد اشــرف خـلـق جـهـان نـیـر تــابـــان آمـد