بازدید مدیر عامل شرکت اسکیونک

استان تهران در مرز استان تهران و البرز پروژه های زیر ساخت یکی از مهم ترین پروژه های امنیتی می باشد که باید با دقت کامل و زیر ساخت های بدون نقص انجام شود .زیر ساخت دربندسر یکی از پروژه های زیر ساخت است که در ارتفاع 3600 متری استارت خورد و با توجه به اینکه […]